ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

03-6359220/1

חינוך למבוגרים ולמידה לאורך החיים בארצות ה-oecd

על סמך:
Education Today: The OECD Perspective, OECD, 2009, chapter 5-6/
על הפרק פיתוח מדיניות מערכתית להגברת היעילות של החינוך למבוגרים ובמיוחד בקבוצות אוכלוסיה בסיכון. משמעות הדבר היא:
-לפתח לומדים מבוגרים עוד מגיל הצעיר
-יש להבטיח את ההתאמה בין ההכשרה לבין תעסוקה. בארצות רבות תוכניות של שוק העבודה ומערכת החינוך אינם קשורות זה בזה. יצירת הקשר תאפשר לחינוך המבוגרים להיות בסיס להתקדמות בעולם העבודה ובניית קרירה
-יש ליצור את הקשר בין החינוך למבוגרים לתוכניות רווחה.
-יש לפתח שיתוך הפעולה בין פרטנרים חברתיים.
פיתוח מערכת של החינוך למבוגרים דורש יצירת מערכת העדיפויות ופיתוח יעדים ברורים. יש לציין את העקרונות הבאים של מדיניות המימון של החינוך למבוגרים:
-מימון תלוי ביצירת מוסדות חדשים.
-מימון מכוון להעצמת לומדים ולהענקה בחירה של מה ללמוד ואיזה מיומנויות לרכוש
-יש לשאוף למימון משותף. מדינה אינה יכולה לקחת על עצמה את האחריות על כל המימון של החינוך למבוגרים; לכן, יש למקד את הסיוע הממשלתי באוכלוסיה חלשה.
-שיתוף הפעולה בעיצוב המידיינות.
יש להצביע על המאפיינים העיקריים של הלמידה לאורך החיים:
-גישה מערכתית: המסגרת של הלמידה לאורך החיים צריכה להיות מערכת שלמה וקוהרנטית שמכסה את כל החיים ומקיפה צורות מגוונות של למידה פורמאלית ולא פורמאלית.
-מיקוד בלומד: יש לפנות את תשומת הלב העיקרי לא להספקת השירותים אלא ללומד וצרכיו.
-מוטיבציה ללמוד. זהו בסיס ללמידה. המחקרים מראים כי המכשול העיקרי להשתתפות בתוכניות של החינוך למבוגרים הוא לא היעדר אמצעים אלא היעדר עניין. יש לפתח את מיומנויות הלמידה.
-יעדים מגוונים של חינוך שכוללים התפתחות אישית, הקניית ידע חדש, מטרות כלכליות, חברתיות, תרבותיות.
יש להדגיש את החשיבות של הלמידה לאורך החיים עבור החברה כולה כאמצעי במעבר לחברת ידע. חשיבותה גדולה במיוחד בארצות עם אוכלוסיה מזדקנת. ניתן להצביע על הקווים העיקריים במדיניות לעידוד הלמידה לאורך החיים:
-לשפר נגישות, איכות ושוויון, לצמצם את הפערים בנגישות.
-להבטיח את הקניית מיומנויות בסיסיות על ידי כל אזרח. הדבר דורש לא רק גישה כללית למסגרת הלמידה לאורך החיים אלא שיפור במוטיבציה של הצעירים ללמוד וביכולתם ללימוד עצמאי.
-הכרה בכל צורות הלמידה, לא רק בלימודים פורמאליים. יש למקם את הלמידה בהקשר משפחתי, קהילתי ותעסוקתי.
-גיוס משאבים, חשיבה מחודשת באשר לחלוקת משאבים בין מגזרים שונים; יש להשתמש יותר במגזר הפרטי
-לפתח שיתוף הפעולה בין מגוון רחב של פרטנרים.
יש להדגיש את החשיבות של מערכות ההערכה והסמכה בקידום חינוך למבוגרים. יש לפתח את המערכות האלה, בהתאם לכללים הבאים:
-להגביר את הגמישות ואת היכולת להיענות לצרכי הכלכלה, שוק העבודה והלומד עצמו. על מנת לקדם גמישות יש לפתח מנגנונים שמאפשרים בחירה.
-לפתח גישה חופשית להסמכה לאנשים, בעלי רקע שונה.
-לגוון את שיטות ההערכה. שיטות ההערכה משפיעות באופן משמעותי על נכונות האנשים להשתתף בלימודים להסמכה.
-צבירה והתקדמות מצטברת. המונח המרכזי כעת הוא צבירה של ניסיונות הלמידה ומיומנויות. יש לפתח התאמה בין מערכות התאמה שונות.

דילוג לתוכן