ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

03-6359220/1

המהפכה העולמית של השכלת מבוגרים

המהפכה העולמית של השכלת מבוגרים
בשנת ה-62 למדינת ישראל
מאת ד"ר איתן ישראלי

נושא המאמר
מהו הקשר שבין החלק הראשון של הנושא "המהפכה העולמית של השכלת מבוגרים" לבין חלקו השני "בשנת ה-62 למדינת ישראל"? ובכן, אין כמעט כל קשר, שכן המהפכה העולמית או שהיא פוסחת על מדינת ישראל בשנתה ה-62, או שהיא פועלת בכיוון מנוגד לנעשה בישראל.
תחילה נאפיין את המהפכה העולמית, ולאחר מכן נבדוק מהי תחולתה בישראל, מה יש לעשות ומה ניתן לעשות כדי שהמהפכה והמדינה יהיו בקשרי גומלין מזינים ומפרים.

אפיוני המהפכה העולמית של השכלת מבוגרים

א' המונח
המונח "השכלת מבוגרים" הוא אחד בקערת המונחים שיש ביניהם דמיון לגבי החזון, המט רות, האוכלוסיות, אמצעי ההוראה וההדרכה, התוצרים, המורים והמדריכים הראויים, התביעות מהמדינה ומהחברה האזרחית. המונחים האחרים ששימשו וישמשו את מציגיהם, הם: למידה במהלך החיים, למידה לחיים, למידה לאורך ולרוחב החיים, למידה נמשכת .
המונח ההיסטורי "חינוך מבוגרים" הורחב למונח "חינוך ולמידת מבוגרים".
המהפכה העולמית שנסקור להלן חלה על אוצר המונחים הללו. הסיבה לשימוש ב"השכלת מבוגרים" היא שנושא ההשכלה עומד כיום במרכז המהפכה העולמית.

ב' המהפכה
שלושה סימנים ניתן למצוא במהפכה הזו. הראשון הוא " אידיאולוגיה לעומתית". תפיסת העולם, האידיאולוגיה של המהפכה היא עימות עם הקיים. הקיים נתפש בלתי יעיל, אינו משיב על השאלות הבוע רות, אינו תובעני דיו כלפי הרשויות .
במחקר שנעשה בשנתיים האחרונות בבריטניה ושיצא לפני חודשים אחדים לאור (Learning (Through Life, 2009, מפורט "מה רע במערכת הנוכחית של למידת מבוגרים".
ראשית, החינוך היסודי אינו בונה יסודות בטוחים (תשתית) ללמידה במהלך החיים.
משמע, החינוך היסודי אינו מסייע למימוש התפיסה של למידה לאורך החיים, שיש בה רציפות בין שלבי החינוך כולם. וכן, שהחינוך היסודי אינו מכשיר ללמידה נמשכת, למידה המאפשרת ליחיד לממש את עצמו ולחברה לקדם את תושביה.
שנית, האתגר הדמוגרפי: יש חוסר איזון בין הצורך ללמוד לבין תמיכה בלמידה בשלבי החיים השונים. משמע, יש תמיכה בלמידה בשלב חיים אחד על חשבון שלב או שלבי חיים אחרים. לדוגמה, המדינה תומכת בלמידה של צעירים המגבשים את זהותם המקצועית והאישית, על חשבון תמיכה בלמידה של בני גילאי הביניים או הזיקנה, הנמצאים במעברי חיים לקראת גיבוש מחודש ויש להם צורך עז בלמידת המטלות החברתיות והאישיות הנופלות עליהם חדשות לבקרים.
שלישית, מערכת הלמידה הנוכחית למבוגרים אינה מכירה במעברים המגוונים של כניסה ויציאה בתעסוקה. משמע, ניתנת אפש רות להכשרה תחילית, אבל אין תמיכה חקיקתית ותקציבית ללמידה בעת מעברים נשנים וחוזרים של אבטלה-חזרה לעבודה-שינוי בתעסוקה-וחוזר חלילה פעמים אחדות במהלך החיים .
רביעית, היווצרות אי שוויון מצטבר בלמידה במהלך החיים, עד למצב בלתי נסבל .
מערכת הלמידה הנוכחית אינה מפצה על למידה חסרה ולוקה בגיל הצעיר, והיא מפסיקה את תמיכתה בלמידה משליש החיים ועד לסופם.
חמישית, מערכת הלמידה היא ממורכזת יתר על המידה, אינה יציבה ואינה בוטחת באנשי המקצוע שלה. המרכוז נעשה ברמה הלאומית-ממסדית, וממשיך במקרים רבים גם ברמה המקומית ובמיוחד העירונית. המערכת הלאומית אינה יציבה, בשל שינויי השלטון ובשל שוק בלתי סדיר של למידה. א נשי המקצוע ברובם אינם קבועים במש רותיהם, וזול יותר להעסיק עוברי אורח בתפקידי הוראה וניהול .
שישית, התשתיות של מערכות הלמידה אינן מספיקות: בניינים, טכנולוגיות ושי רותים שאינם מחוברים יחד. להוציא סוכנויות למידה פרטיות ומפעליות, מרבית הלמידה של מבוגרים מתארחת בבניינים שמטרתם העיקרית שונה; טכנולוגיות ההוראה-למידה אינן עצמאיות ומכוונות לקהלים צעירים; השי רותים אינם עצמאיים והם נעזרים ומסתמכים על שי רותים חלקיים שאינם מאפשרים רציפות .
שביעית, המערכת אינה אינטליגנטית דייה: אינה יוצרת ואינה עושה שימוש במידע במגמה לחדש ולקדם. משמע, חסרים מרכזי למידה למבוגרים, ממומנים ועצמאיים, שבהם מתרכזים אנשי מקצוע שהכשרתם מאפשרת הפקת לקחים נמשכת, יצירת מאגרי חומר וטכנולוגיות.
חוסר הכשרה הולמת ועדכנית של מחנכי המבוגרים היא בעוכרי מערכת הלמידה כולה.

שבעת החטאים האלה הינם אוניברסאליים, לא בבריטניה בלבד, והם מתחזקים במדינות
שמסיחות דעתן או מסתלקות מתפקידן לאפשר מערכות למידה שתגענה אל אוכלוסיות חלשות ומוד רות. כנגדם יוצאת האידיאולוגיה הלעומתית, בקול רם ובוטח בצדקתו .

הסימן השני של המהפכה הוא הלהט לפתרון כולל. להט זה בא לביטוי בשפת כתיבה ושיח השונים מאלה שקדמו להם. בשנים עברו, כינוסים מדינתיים או בינלאומיים של חינוך מבוגרים היו צפופים בדיווחים על מחקרים בנושאים של "יותר על אותו דבר". האליטה של המקצוע הייתה מתכנסת אחת לשנה, מזמינה את האבות המייסדים לשיח ולציון אירועים מכוננים בחינוך המבוגרים במדינה נתונה. מצב חינוך המבוגרים נידון במסמכים לאומיים, כמו "הספר הלבן" או "הספר הירוק" ((Department of Education, 1998, 1999, וכן במאמרים בעיתונות המקצועית. בארה"ב, לדוגמה, לא נכתב מסמך מדיניות פדראלי או מדינתי, והספ רותהמקצועית נמנעה מלהשמיע קול זעקה כנגד חטאי המדינה ואוזלת היד של אנשי המקצוע .
לא כך – במהפכה. בשורה ארוכה של כינוסים מדינתיים, על-מדינתיים {transnational) באירופה, ובינלאומיים, נכתבו מסמכי סיכום קצרים, מנוסחים באופן לוחמני, מציינים נקודות בולטות לשינוי ולפעולה. לא עת היא לאזכורים למדניים של חומר שכבר נכתב, אלא ניסוח שאינו מתפשר, כאן ועכשיו. המוטו של המסמכים האלה הוא פתרון כולל לתחלואי המערכת של למידת מבוגרים. פתרון זה יידון בהמשך. שפת כתיבה ושיח אלה הובלו בידי קבוצה מזוהה של מנהיגים.

הסימן השלישי של המהפכה הוא הקבוצה המובילה אותה. שלא כבעבר, נוצר שילוב בלתי מוכר של אנשי אקדמיה, מנהיגים של ארגוני החברה האזרחית, ראשי ומפעילי קרנות מדינתיות וגלובאליות, מנהיגים באזורי העולם שעד כה לא נשמע קולם ברמה, אלה באפריקה ובאמריקה הלטינית. הללו מתכנסים לפרקים, מנסחים מסמכים דומים, מוזמנים לכינוסים אזוריים ובינלאומיים שממומנים ביד נדיבה.

נסכם, אפוא את המהפכה. יש בה אידיאולוגיה ייחודית, שפת שיח וכתיבה לוחמניים, מנהיגות מובילה ( (Fernandez, 2009; Hall, 1997; Duke, 2009.
מכאן נמשיך אל המרכיב העולמי של המהפכה.

ג' המהפכה העולמית
המהפכה העולמית מובלת ע"י שני ארגונים עולמיים: אונסק"ו, של מדינות העולם, והמועצה הבינלאומית לחינוך מבוגרים, של ארגוני החברה האזרחית בחינוך מבוגרים –
ICAE. אל השניים מתווספים, מעת לעת, ארגונים עולמיים שמיקוד עיסוקם שונה, כמו הארגון העולמי של החברה האזרחית ((World Social Forum, ארגון הסביבה העולמי. האירוע המכונן שנערך לפני חודשים אחדים בעיר בלם, ברזיל, בראשית דצמבר 2009,
יצר מקשה אחת של המהפכה העולמית.
ההצהרות של כינוסי החברה האזרחית ושל אונסק"ו היו משולבות, בנוסחים דומים, וכללו נקודות מרכזיות וממוקדות של הנושאים שיש לטפל בהם .

הפעולה העולמית המאחדת ביותר היא זו של אונסק"ו. האסיפה הכללית של המדינות החליטה על מט רות הפיתוח של המילניום למשך 15 שנים, מ-2000 עד ל2015 –
MDG: Millennium Development Goals 2000-2015.. המוקד הוא השכלת מבוגרים,
החל בחינוך היסודי, ובדגש על אוכלוסיות הנע רות והנשים. ה -MDG כוללות מטרות מפורטות, ויש להן כוח חיוב למדינות לבצען, בתהליך מתמשך של 15 שנים. בשנה הנוכחית, 2010, קרא מזכ"ל האו"ם להגביר את המאמצים ולהוביל את הפיגורים עד למימוש המט רות ולהשלמתן. הסיסמה היא The World We Wait 2015.

המועצה הבינלאומית לחינוך מבוגרים הכינה המלצות למדינות, כדי לסייע בידן במימוש
ה-MDG, ואלו הן.
ראשית, חיזוק ההשתתפות של ארגוני החברה האזרחית בקידום ההשכלה בכלל ולנערותונשים בפרט. זו קריאה לארגוני החברה האזרחית ללגיטימציה של תרומתם ומעורבותם, במה שנתפס התפקיד העליון של המדינה. החברה האזרחית אכן מתארגנת במימד העולמי ובפיה מחויבויות לקידום מט רות המילניום.
שנית, צמצום אי השוויון והאפליה, הכללת הנשים והמודרים, באספקה של השכלת מבוגרים. הכוונה אינה רק למדינות המתפתחות אלא גם בקרב מדינות מפותחות, בהן האוכלוסיות החלשות והמוד רות אינן נגישות למפעלי ההשכלה למבוגרים. נושא זה של אי שוויון ואפליה מתחבר במט רות המילניום לנושאים הכלכליים והשלכותיהם על החינוך
לכל שלביו.
שלישית, מעקב וקבלת אחריות על העשייה. ההשכלה בעולם נמצאת בפיגור קבוע, ולמדינות השונות יש תדיר הסברים לפיגור. אונסק"ו יצר מנגנון מעקב, אותו נפרט בהמשך, וכל מדינה חייבת לקחת אחריות לא רק על הדיווח אלא גם על הפיגור בהשגת המט רות.
אין אמצעי אכיפה עולמיים על המדינות, ובמקומם מוצע ליצור לחץ בתוך המדינות מצד גורמים בעלי עניין, במיוחד ארגוני החברה האזרחית.
רביעית, קביעת לוח זמנים מחייב להשגת המטרות. המבצע העולמי החל בשנת 2000 ובשנת 2003 נערך כינוס בעיר סופיה כדי לקבל דו"ח על ההתקדמות בהשגת המט רות.
התברר מיד שיש פיגור בקרב יותר ממחצית המדינות – כ-150 בסך הכל שחתמו על מסמך המילניום. שנים אחדות לאחר מכן, ב-2008, נערך כינוס מעקב נוסף בבנגקוק. הפעם נתגלה פיגור גובר והולך. שנת 2000 נקבעה, כאמור לעיל, לשנת המרצה מיוחדת.
"לוח זמנים מחייב" בודאי יידון בכנס השנה במסגרת ההתכנסות העולמית של אונסק"ו.
חמישית, קביעת מס להעברה כספית. התביעה החוזרת ונשנית בעולם היא להטיל מס מיוחד להשכלת מבוגרים, או לגבות מסך הכל התוצר הלאומי של כל מדינה אחוז או שניים להשכלת מבוגרים. כלכלנים אקדמאיים ואנשי ארגוני החברה האזרחית, יצרו נוסחאות ונפגשו לעיתים תכופות בכינוסים מיוחדים כדי להציע דרכי מימון השכלת המבוגרים בעולם.
אחד מהם היה הכנס בבון בשנת 2009 (The Bonn Declaration on Financing Adult Education for Development). . עד כה אין ממצאים על יישום ההצעות. בעבר, הנושא של מימון השכלת המבוגרים ומימון של חינוך המבוגרים בהיקפו היותר רחב, היה כמעט מחוץ לתחום. המעמד הבינוני זכה תמיד בכל הקופה, במסוגלותו לממן בעצמו את למידתו, כולל השכלה רחבה הקרויה באורח היסטורי "חינוך ליבראלי למבוגרים". עתה, המימון ובאופן מוחלט המימון של המדינה\ הוא בראש מעיניי בעלי העניין בהשכלת מבוגרים.
שישית, תוכניות לאומיות ממומנות במלואן. המלצה זו משלימה את קודמתה. תוכניות לאומיות מוגד רות לרוב ככאלה שמממשות את היעדים הלאומיים של כל מדינה .
יעדים לאומיים שכיחים הם: קליטת המהגרים, הכנת הצעירים לחיי עבודה וקריירה, שוויון חברתי וצדק חברתי, טיפול בסביבה הפיסית, יצירת רווחה חברתית וכלכלית. והרי יעדים אלה אמורים לפרנס את מערכת ההשכלה למבוגרים, שכן למידה היא הדרך היעילה ביותר לקדם יחידים וקהילות. ולא היא, שכן המדינות מקצות משאבים לתוכניות אח רות.
ההמלצה הזו, כקודמתה, זוכה לעניין רב בקרב המנהיגות העולמית של מהפכת ההשכלה למבוגרים, ועדיין אין תשובות מעשיות כדי לממשה.
שביעית, הובלה לתעסוקה יצרנית. המלצה זו מתקשרת לזו הקודמת. תעסוקה יצרנית היא שם המשחק בימים אלה, והיא שואבת אליה חשיבה והצעות לפעולה. לאזורי העולם השונים יש הצעות משלהם. באזור האירופי יש חשיבה מלוכדת, בנושא זה כמו בנושאים אחרים הקשורים להשכלת מבוגרים. נפרט אותם בהמשך.
שמינית, גישה אינטגרטיבית. המלצה זו יונקת מהתפיסה של למידה לאורך ורוחב החיים,
מהתוכניות של ערים לומדות ואזורים לומדים. כדי לקדם את השכלת המבוגרים, יש לאגם את כל המשאבים בעיר או באזור נתון, להפיק משאבים לא מוכרים קודם לכן, לתכנן ולהפעיל תוכניות בהיקף שלא נודע כמותו. הגישה האינטגרטיבית היא מימוש גישה חדשה אל המשאבים ומקו רות המימון של השכלת מבוגרים, של החייאת גישת היהדות באשר לאדם הלומד, החברה הלומדת, העם הלומד .

המטרות של המילניום יצרו מנגנון של מעקב והערכה. נקבע משרד בקנדה שמתאם את
איסוף המידע מהמדינות, מנתח את הנתונים ומחזיר לכל מדינה את הדו"ח שלה, מעובד.
בכל מדינה אמור להיות משרד ממשלתי, לרוב החינוך, שנטל על עצמו את קידום המט רות ואת הדיווח על השגתן. מדי שנים אחדות נערך כינוס אזורי או עולמי, לשם הצגת התוצאות ולדיון בקשיים להשגתן ובפתרונות .

הכינוס העולמי השישי של חינוך המבוגרים ((CONFINTEA VI נערך בשלהי 2009 בעיר בלם, בברזיל. כאן היה שילוב כוחות גלובאלי, מובל ע"י מנהיגות מזוהה של עש רות ואף מאות נשים וגברים, ותיקים וחדשים .
כינוסים עולמיים אלה החלו בשנת 1948 לאחר מלחמת העולם השנייה, צברו באיטיות עוצמה וקפצו קפיצת מדרגה בכינוס החמישי שנערך בעיר המבורג, בשנת 1997.
בהמבורג, הוכן מצע עולמי ופורטה תוכנית פעולה גלובאלית (הצהרת אונסק"ו, המבורג, 1997, חינוך מבוגרים בישראל, 1999). במשך 12 שנים הוכן הכינוס הנוכחי, השישי,
שהביא לשיא חדש את העולמיות וקבע מצע משותף ונקודות לעשייה.
ההכנה כללה מעשה שלא נעשה עד כה: הכנה ומשלוח של דין וחשבון, של כל מדינה החברה באו"ם, על חינוך ולמידת המבוגרים שלה, לפי מסגרת שאלות קבועה מראש.
כך הצטברו כ-160 דו"חות כתובים, וצוותים מטעם הכינוס העולמי בהנהלת מכון
אונסק"ו ללמידת מבוגרים, בהמבורג, כתבו סיכומים אזוריים ואף סיכום גלובאלי, והמלצות, הקרויGRALE: Global Report on Adult Learning and Education, 2010.

נביא להלן המלצות אחדות מתוך המסמך הקצר המסכם, הקרוי "רתימת הכוח והפוטנציאל של חינוך ולמידת מבוגרים לעתיד בר קיימא – מסגרת הפעולה של בלם"
Harnessing the
Power and Potential of Adult Learning and Education for a Viable Future – Belem Framework for Action, CONFINTEA VI, Belem, December 2009.

השכלת מבוגרים
ההשכלה היא יסוד הכרחי, הזכות להשכלה היא חלק אינהרנטי של הזכות ללמוד.
לשם כך, עלינו להכפיל את מאמצינו להפחתת האנאלפביתיות ב-50% בין השנים
2000 ל-2015.
מדיניות
קווי מדיניות ואמצעים תחיקתיים ללמידת מבוגרים צריכים להיות מקיפים, כלליים ומשולבים יחד עם פרספקטיבה של למידה לכל אורכם ורוחבם של החיים. לשם כך, יש לפתח וליישם קווי מדיניות בעלי מימון מלא, תוכניות ממוקדות וכן חקיקה.
מינהל
מינהל טוב יאפשר הטמעה של מדיניות חינוך ולמידת מבוגרים באופן יעיל, שקוף, אחראי והוגן. לשם כך, עלינו להקים מנגנון אשר יערב את הרשויות הציבוריות בכל רמות המינהל; ארגוני החברה האזרחית; שותפים חברתיים; המגזר הפרטי; הקהילה; וארגונים לחינוך ולמידת מבוגרים בפיתוח.
מימון
חינוך ולמידת מבוגרים מייצג השקעה יקרת ערך אשר תביא עמה רווחים חברתיים.
לשם כך, יש להאיץ את ההשקעה של לפחות 6% מהתוצר הלאומי בחינוך, ולפעול להגדלת ההשקעה בחינוך ולמידת מבוגרים.

מכאן יש רק דרך קדימה, העולם התקרב זה לזה, השיח התאחד, והשכלת המבוגרים עומדת במוקד.

ד' המהפכה באירופה
באזורי העולם, אירופה מובילה את המהפכה של השכלת מבוגרים. הסיפור של אירופה ולמידת מבוגרים הוא סיפור של אהבה ומחויבות. כבר מתחילתה, התחייבה הקהילה האירופית, באמצעות הנציבות=הממשלה האירופית, לכך שלמידת מבוגרים היא הכלי המרכזי שיניף את הגוש הזה למרומי התח רות הכלכלית, היציבות והלכידות החברתית .
נושאים, כמו מהגרים המשוטטים בארצות אירופה ללא מפריע; אנשים המבקשים תעסוקה
בארצות העשירות יותר ומודרכים במסג רות של הכשרה תחילית ונמשכת; אזורים חלשים הנתמכים ע"י אזורים חזקים – אלה ואחרים משתתפים במערכות למידה למבוגרים ממומנות לפחות בחלקן ע"י המדינות ונתמכות ע"י תקציבים ומלגות של הקהילה האירופית .
כשלושים שנה, פועלת מחלקה מיוחדת ללמידת מבוגרים בנציבות האירופית; לידה מחלקות משיקות שאף הן קשו רות ללמידת מבוגרים; נכתבים ניי רות עמדה, שנשלחים לכל המדינות החב רות ומחייבים אותן מדינות למלא דו"חות ולהכין מסמכי מדיניות מדינתיים; מזמינים את נציגי המדינות החב רות להשתתף בכינוסים על-מדינתיים (transnational) וכול-אירופיים.
ההצהרות האירופיות רואות את השכלת המבוגרים תשתית: לאזרחות טובה ומעורבת; להכוונה לתעסוקה; לקליטה מוצלחת של מהגרים; למתן סיוע בין-אזורים ובמיוחד לקהילות שוליות, רחוקות וקשות נגישות אל המשאבים המרכזיים (European (Commission, 1996, 2001, 2002.
מסמכי הנציבות מתווים מדיניות ומציעים מנגנונים של עשייה וביצוע. המחלקות ללמידת מבוגרים מציעות מימון של פרויקטים, לתח רות, פרויקטים דו-שנתיים, שמופעלים במשותף ע"י שתי מדינות ויותר. הפרויקטים הם בנושאים מעשיים, וכל פרויקט מגיש חומרים כתובים, מצגות, משחקים, חומר אינטרנטי, מדריכי פעולה, צילומים. פרס גרונטוויג השנתי מוענק לפרויקטים מצליחים, וטקס חלוקת הפרס נערך בעת המפגש השנתי של האגודה האירופית לחינוך מבוגרים . (Przybylska, 2009; Rogers, 2009).
שאלת המימון של השכלת המבוגרים אינה פתורה באירופה, יותר מאשר באזורים אחרים של העולם. זהו עקב אכילס של המהפכה האירופית בהשכלת מבוגרים.

ה' המלצות לנושאי המהפכה
משלל הנושאים של המהפכה העולמית בהשכלת מבוגרים, בחרנו את הנוסח הקולע של ההמלצות שמופיעות במחקר האנגלי, "למידה במהלך החיים" –
Learning Through Life – Inquiry into the Future of Lifelong Learning,
National Institute of Adult Continuing Education, 2009.
התאמנו את ההמלצות, הרחבות מעבר להשכלת מבוגרים, להשכלת מבוגרים, ולכן הנוסח שלנו יהיה שונה במעט מזה המקורי.

1. יש לבנות מודל חדש של השכלת מבוגרים, המבוסס על מיון חדש של שלבי החיים וצורכיהלמידה של המבוגרים בכל שלב : שלב של עד גיל 25, השלב של 50-25 שנים, השלב של 75-50 שנים, השלב של 75+ שנים. יש לאזן משאבים באופן הוגן וחכם בין שלבי החיים.

2. יש לבנות מערכת של זכאויות למידה בהשכלת מבוגרים. משמע, לארגן מתן אשראי על למידה ואפילו חלקית, ולהתאים את הלמידה למצב העכשווי של הלומדים במבט קדימה אל העתיד הקרוב והרחוק של כל אחד מהם.

3. יש להעצים את היכולות והאחריות של בעלי האחריות המקומית, בניסיון להעמיד ערים לומדות ואזורים לומדים.

4. יש להרחיב ולחזק את המעמד של אנשי המקצוע העוסקים בהשכלת מבוגרים, באמצעות בניית מערכי הכשרה תחיליים ונמשכים, ולהעניק תעודות כושר והצטיינות.

5. ש להבנות מחדש ולחזק את סוכנויות הלמידה בהשכלת מבוגרים, לשפר את תנאי העבודה בהם ולפתח יוזמות וחדשנות.

IIהמהפכה העולמית פוסחת על ישראל
מי יודע, מי מכיר בישראל את הדיונים, ההחלטות, ההצה רות וההמלצות שהובאו לעיל
ודומיהן?
משרדי הממשלה? הרשויות המקומיות? המגזר הפרטי? החברה האזרחית? ארגונים של למידת מבוגרים?

היכן מנגנוני החשיבה והפעולה? האם נערכו דיונים לאחרונה בנושאים של השכלת מבוגרים? האם נתקבלו החלטות? האם תוקצבו ההחלטות? האם נמצאו בעלי עניין שתורמים את משאביהם להשכלת המבוגרים?

קומץ אנשים השתתף ומשתתף בדיונים הבינלאומיים והעולמיים על הנושאים שלעיל.
האם האחרים בעלי העניין, מבקשים לדעת אצל הקומץ הזה?

אנשי המקצוע בהשכלת מבוגרים בשדה, רבים, אולם אינם מאורגנים במסג רות מקצועיות מתאימות .

אנשי המקצוע באקדמיה, נער יספרם, אינם מעורבים בדיונים הבינלאומיים שלעיל.


IIIהמהפכה העולמית פועלת בכיוון מנוגד לישראל
המימון של המדינה קוצץ מראשית 2009 באכזריות, וכך בתגובת שרשרת קוצץ המימון ברשויות המקומיות.

אנשי המקצוע במשרדי הממשלה אינם מגובים על ידי משרדיהם לחשיבה בנושאים שפורטו לעיל, או לחשיבה אחרת.

אין כתובת של המדינה לכל ההצעות וההמלצות שפורטו לעיל.

המדינה אינה מיוצגת, אינה מעורבת ואינה פעילה בפורומים הבינלאומיים והעולמיים שפורטו לעיל.

המדינה אינה מגישה דו"חות בכמה מן הנושאים שפורטו לעיל.

IVמה יש לעשות?
אפש רות אחת – להקים את המנגנונים הנדרשים ולקבל את מימון המדינה .
האפשרות האחרת – לגייס את החברה האזרחית ואת בעלי העניין לפעולה נדרשת לפי ההמלצות שלעיל, ואח רות.

Vמה ניתן לעשות?
1. להחזיר את תקציב האגף לחינוך מבוגרים שבמשרד החינוך, לקדמותו ולהרחיבו לפי תוכנית פעולה שקוויה העיקריים ניתנו לעיל, ואחרים.
2. להקים מועצה לאומית להשכלת מבוגרים, אשר תבחן את מסמך המדיניות שהוכן לפני כשנה במשותף ע"י ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל והאגף לחינוך מבוגרים שבמשרד החינוך; תגבש תוכנית פעולה לאומית; תפעל לחקיקה; תיזום הקמת מנגנוני בקרה והערכה לנעשה בארץ.
3. לגייס את החברה האזרחית והמגזר הפרטי לאיחוד כוחות ומעורבות בפיתוח השכלת המבוגרים בישראל.

בשנת ה-62 למדינת ישראל, בשלה השעה לחדש את הישן, לפרוץ את חומת האדישות והכאב, לאחד כוחות, ולהציב את מערכות הלמידה של מבוגרי ישראל בשורה הראשונה.


סיוון תש"ע -יוני 2010.


ביבליוגראפיה
ישראל חברה לומדת, הצעה למדיניות לאומית בלמידה לאורך החיים (2009 ),
ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל והאגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך (מסמך ).

ישראלי, איתן (1999) "הצהרת אונסק"ו (המבורג 1997) על למידת (חינוך) מבוגרים,
סדר קדימויות של למידת מבוגרים במאה העשרים ואחת". חינוך מבוגרים בישראל,
גיליון 3, יוני 1999, עמ' 4, 23-6.


 
Department for Education and Employment, (1998) The Learning Age:
ARenaissance for a New Britain. London, Stationary Office.
Department for Education and Employment, (1999) Learning to Succeed,
A NewFramework for Post-16 Learning. London, Stationary Office.
Duke, Chris (2009) "Please, No more "Business as Usual", What the Harsh New World Means for Adult and Higher Education". In: 40 Years DVV International,Adult Education and Development, 72, DVV International, Bonn, Germany,
pp. 171-183.
European Commission (EC) (1996), Teaching and Learning: Towards the Learning Society, White Paper on Education and Training. Brussels:
European Commission.

European Commission (EC) (2001), Memorandum on Lifelong Learning.
Brussels: European Commission.
European Commission (EC) (2001), Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Brussels: European Commission.
European Commission (EC) (2002), Making Lifelong Learning a Reality for All. Brussels: European Commission.
Fernandez, Benito Fernandez, (2009) "Popular Education in the Struggle for Human Rights in Latin America." In: 40 Years DVV InternationalAdult Education and Development, 72, DVV International, Bonn, Germany, pp. 231-246.
GRALE: Global Report on Adult Learning and Education (2009), UNESCO Institute for Lifelong Learning, Hamburg, Germany.

Hall, B. and others (1997), Politics and Policies, the politics and policies of theeducation of adults in a globally transforming society. CONFINTEA V, Hamburg 1997, a series of booklets documenting the workshops held at the Fifth International Conference on Adult Education.

Harnessing the
Power and Potential of Adult Learning and Education for a Viable Future – BelemFramework for Action, CONFINTEA VI, Belem, December 2009.

Learning Through Life – Inquiry into the Future of Lifelong Learning,National Institute of Adult Continuing Education, 2009.

Przybylska, Ewa, (2009) "Images of European Adult Education as Reflected in Metaphors, Between Folk Wisdom and Political Declarations." In: 40 Years DVV InternationalAdult Education and Development, 72, DVV International, Bonn, Germany, pp. 207-220.

Rogers, Alan, (2009) "Thirty Suggestions for Promoting Literacy Activities." In:40 Years DVV InternationalAdult Education and Development, 72, DVV International, Bonn, Germany, pp. 189-196.

The Bonn Declaration on Financing Adult Education for Development(2009),
In: International Conference Financing Adult Education for Development, Bonn, 23-24 June 2009. Adult Education and Development, 73, pp. 9-16.

Harnessing the
Power and Potential of Adult Learning and Education for a Viable Future – BelemFramework for Action, CONFINTEA VI, Belem, December 2009.

Learning Through Life – Inquiry into the Future of Lifelong Learning,National Institute of Adult Continuing Education, 2009.

Przybylska, Ewa, (2009) "Images of European Adult Education as Reflected in Metaphors, Between Folk Wisdom and Political Declarations." In: 40 Years DVV InternationalAdult Education and Development, 72, DVV International, Bonn, Germany, pp. 207-220.
Rogers, Alan, (2009) "Thirty Suggestions for Promoting Literacy Activities." In:40 Years DVV InternationalAdult Education and Development, 72, DVV International, Bonn, Germany, pp. 189-196.
The Bonn Declaration on Financing Adult Education for Development(2009),
In: International Conference Financing Adult Education for Development, Bonn, 23-24 June 2009. Adult Education and Development, 73, pp. 9-16.
דילוג לתוכן